G ł ó w n y m   p r z e d m i o t e m   d z i a ł a l n o ś c i   s p ó ł k i  j e s t:
  • PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i konferencji

Back to Top