S t r u k t u r a    w ł a s n o ś c i o w a   s p ó ł k i:
  • Kapitał zakładowy spółki wynosi 31 294 800 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych)

  • Jedynym akcjonariuszem spółki jest Gmina Bielsko-Biała.Back to Top