z a ł a t w i a n i e   s p r a w   w   s p ó ł c e
Klient może załatwić w ZIAD Bielsko-Biała SA sprawę:

  • osobiście
  • telefonicznie
  • pocztą elektroniczną
  • listownie

Wszystkie zgłaszane sprawy są rejestrowane na dzienniku podawczym z którego następnie dekretowane są do komórek merytorycznie odpowiedzialnych za załatwienie sprawy.

Pracownicy zajmują się załatwianiem spraw na bieżąco, przy zachowaniu kolejności zgłoszenia sprawy.

Celem funkcjonujących w Spółce procedur jest dążenie do załatwiania zgłoszonych spraw bez zbędnej zwłoki.

Back to Top